Love og vedtægter

§ 1                Navnet er “Basketballklubben ALBA”, og klubbens hjemsted er Allerød Kom­mune.

 

§ 2                ALBA har til formål at

 

                     a)    udbrede og udvikle basketball på alle niveauer.

                     b)    igennem basketball at fremme en positiv fysisk, psykisk og social udvikling hos børn og unge.

 

§ 3                ALBA er medlem af DBBF (Danmarks Basketball-Forbund), som igen er underlagt DIF’s (Danmarks Idræts Forbunds) love og regler. ALBA kan være medlem af DGI.

 

§ 4      1.       Ved indmeldelse som aktivt eller passivt medlem betales kontingent for det

                      halvår, indmeldelsen sker. Indmeldelse og betaling af kontingent skal ske via

                      klubbens hjemmeside (www.albabasket.dk)

 

            2.      Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære ge­neralforsamling.

 

            3.      Fritagelse for eller nedsættelse af kontingent kan undtagelsesvis og under særlige omstændigheder gives af klubbens bestyrelse.

 

            4.      Kun aktive medlemmer har adgang til træning og kan dermed deltage på klubbens hold.

 

§ 5      1.      Udmeldelse af ALBA skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en 1. septem­ber eller 1. januar.

 

            2.      Udmeldelse meddeles klubbens kasserer eller formand, og medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

§ 6      1.      Er et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet.

 

            2.      Ingen, der er ekskluderet p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny, før gammel kontingentrestance er betalt til ALBA.

 

            3.      Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

§ 7      1.      Generalforsamlingen er ALBA’s øverste myndighed.

 

 

            2.      Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år. De fremmødte  medlemmer er stemmeberettigede efter mindst 30 dages medlemskab, og samtidig ikke er i kontingentrestance.

 

            3.      Aktive og passive medlemmer under 15 år kan repræsenteres af én foræl­dre/værge, der derved bliver stemmeberettiget.

 

            4.      Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar – 31. marts.

                      Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved indkaldelse via e-mail til hvert

                      enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden.

 

                     1)      Valg af dirigent

                     2)      Formanden aflægger beretning

                     3)      Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

                     4)      Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår

                     5)      Fastsættelse af kontingent

                     6)      Behandling af indkomne forslag

                     7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer

                     8)      Valg af bestyrelsessuppleanter

                     9)      Valg af revisor

                     10)    Valg af revisorsuppleant

                     11)    Eventuelt

 

            5.      Motiveret forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på en ordinær gene­ralforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor­samlingens afholdelse.

 

            6       Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer der følger beslutningsreg­lerne i § 8 stk. 3 og 4. Stemmeafgivning kan finde sted ved fuldmagt, dog kan intet medlem repræsentere mere end tre stemmer inklusive egen stemme. Af­stem­ningen skal foregå skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom.

 

            7.      Valgbare til bestyrelsen er alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Endvidere er forældre/værger til medlemmer under 18 år valgbare.

 

            8.      Efter valg til bestyrelsen i.h.t. paragraf 7 stk. 7, afsnit 2 skal den valgte tegne et personligt medlemskab i ALBA.

 

9.         På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse, som skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkom­mende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

            10.    Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, dog vælges halvdelen første gang for et år. Det er tilladt at genvælge de afgående enkeltvis eller samlet.

 

            11.    Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Minimum et medlem af besty­relsen skal være medlem af udvalget.

 

            12.    Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol, medlemskartotek, samt føre regn­skab, som afspejler den daglige drift, og udfærdige årlig statusrapport.

 

            13.    Tegning og hæftelse. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000,- kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 50.000,- kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. 

 

            14.    Bestyrelsen er ulønnet.

 

            15.    Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Herudover skal bestyrelsesmøde finde sted, når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun be­slutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutnin­ger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

 

            16.     Al kommunikation foregår pr. e-mail via klubbens hjemmeside. Referat af

                      generalforsamlingen findes på hjemmesiden.

 

 

§ 8      1.      Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder anled­ning hertil, eller hvis det begæres skriftligt med motiveret dagsorden til besty­relsen af mindst 1/5 af medlemmerne.

 

            2.      Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, bestyrel­sen har modtaget motiveret dagsorden, med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles den dagsorden, der er meddelt ved indkaldelsen.

 

            3.      En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af medlemmerne er repræsenteret. Beslutninger på den ekstra­ordinære gene­ralforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

            4.      Såfremt der har været simpelt flertal for det motiverede forslag, men den ek­straordinære generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, indkaldes inden 4 uger til ny ekstraordinær generalforsamling. På den nye ekstraordi­nære generalforsamling kan det motiverede forslag vedtages med simpelt flertal.

 

§ 9                Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Den generalforsamlings­valgte revisor, reviderer og påtegner det udarbejdede regnskab, inden det forelægges på den førstkommende ordinære gene­ralforsamling.

 

§ 10    1.      Ophævelse af ALBA eller fusion med en anden klub kan kun finde sted, så­fremt to på hinanden følgende generalforsamlinger, vedtager dette efter reg­lerne i § 8 stk. 3 og 4.

 

            2.      Ved opløsning skal ALBA’s formue anvendes til idrætslige formål.

 

 

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2015.