Klubmodul henter siden
Generalforsamling i Basketballklubben ALBA
Opret en profil eller log ind
                                                                                                                                                                                       
 
Ordinær Generalforsamling i Basketballklubben ALBA
 
Allerød, den 5. marts 2019
 
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i klublokalet i Engholmhallen.
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Basketballklubben ALBA til afholdelse
 
      Onsdag den 20. marts 2019 i klublokalet i Engholmhallen.
 
Kom forbi og få mulighed for at få lidt information om klubben.
 
For at sikre en fremtidig kontinuitet i bestyrelsen og dens sammensætning, er det ikke hensigtsmæssigt at samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg til den næste ordinære generalforsamling i 2020. Vi har derfor valgt at 3 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i år. De to af medlemmerne genopstiller mens ét bestyrelsesmedlem har valgt ikke at genopstille jf. nedenstående dagsorden.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
      På valg er:
      Lena Bøttger (genopstiller)
      Tina Jarnum (genopstiller)
      Lasse Haagensen (genopstiller ikke)
8) Valg af bestyrelsessuppleanter
9) Valg af revisor
10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt
 
Ifølge vedtægternes § 7 stk. 5: Motiveret forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på en ordinær gene-ralforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes med alm. post, eller via mail, til formanden: Lis Harmundal, Kvædevej 2, 3450 Allerød – e-mail: lis@albabasket.dk.
 
Ifølge vedtægternes § 7 stk. 2: Stemmeberettigede på  generalforsamlingen er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år. De fremmødte medlemmer er stemmeberettigede efter mindst 30 dages medlemskab, og samtidig ikke er i kontingentrestance.
 
§ 7 stk. 7: Valgbare til bestyrelsen er alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Endvidere er forældre/værger til medlemmer under 18 år valgbare.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
Tilmeldte
0 /130
Tilmeldingsfrist
20.03.2019
Tidspunkt
20.03.2019 kl. 19.00 - 20.03.2019 kl. 20.30
Sted
Engholmhallen, Klublokalet
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'